Artikel 1. Dienstverlening en aansprakelijkheid DNALWD2018

1.1 DNALWD2018 reguleert de communicatie tussen gebruikers onderling en jou als gebruiker en DNALWD2018 niet inhoudelijk. DNALWD2018 heeft dan ook geen of ten hoogste een zeer beperkte controle over de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit of juistheid van de geplaatste inhoud.

1.2 Gebruikers van de website zullen DNALWD2018 beschermen en beschermd houden voor alle aanspraken van derden voor vergoeding van schade verband houdende met de over en weer tussen voornoemde partijen en tussen voornoemde partijen en DNALWD2018 uit hoofde van enige overeenkomst of andere rechtsverhouding bestaande rechten en verplichtingen.

1.3 In geen geval is DNALWD2018 aansprakelijk voor de manier waarop je als gebruiker gebruik maakt van de door DNALWD2018 geleverde diensten.

1.4 DNALWD2018 is niet aansprakelijk voor de schade die is ontstaan als het gevolg van het niet of het niet goed functioneren van de voorzieningen van haar dienst, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van DNALWD2018.

1.5 Indien DNALWD2018 als gevolg van een aan haar toe te rekenen tekortkoming aansprakelijk is, zal de aansprakelijkheid beperkt zijn tot de directe zaakschade die in onmiddellijk verband staat met de tekortkoming. Aansprakelijkheid voor enige vorm van indirecte- of gevolgschade is uitgesloten.

1.6 DNALWD2018 is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking de dienst (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken dan wel de dienstverlening in het kader van DNALWD2018 te beëindigen zonder daarvoor een reden te hoeven opgeven en zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding ten aanzien van DNALWD2018 ontstaat.

1.7 DNALWD2018 garandeert niet dat de dienst van DNALWD2018 te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is.

1.8 In aanvulling op de andere (rechts-)middelen die DNALWD2018 ten dienst staan, is DNALWD2018 gerechtigd om de activiteiten, verricht door jou als gebruiker in verband met DNALWD2018 te beperken, de account tijdelijk of blijvend stop te zetten en/of te verwijderen en/of verwijderd te houden, de bestanden, gegevens en/of materialen te verwijderen, jou als gebruiker van de website op de hoogte stellen van de activiteiten, een waarschuwing te doen uitgaan en te weigeren om diensten aan jou als gebuiker te verlenen, in het bijzonder maar niet daartoe beperkt, indien je als gebruiker van de website: – handelt(handelen) in strijd met de Algemene Voorwaarden. Dit geldt ook wanneer DNALWD2018 niet in staat is om enige gegevens die je als gebruiker van de website aan DNALWD2018 verstrekt, te verifiëren of te identificeren; – DNALWD2018 van mening is dat de handelingen van jou als gebruiker van de website schade of aansprakelijkheid aan zichzelf of aan andere gebruikers of aan DNALWD2018 kan toebrengen. DNALWD2018 zal hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk zijn.

 

Artikel 2. Links en privacybeleid

2.1 Het is mogelijk dat de website verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevat naar websites van derden. DNALWD2018 heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud en het beleid van deze websites. Op deze websites val je onder de (privacy)regels van die betreffende site. DNALWD2018 is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud en werkwijze van deze websites en aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor deze websites.

2.2 DNALWD2018 verstrekt geen persoonlijke gegevens aan derden zonder toestemming van de betreffende persoon en DNALWD2018 gebruikt persoonsgegevens in overeenstemming met haar Privacyreglement.

 

Artikel 3. Overige bepalingen; toepasselijk recht

3.1 Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventueel uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen bij uitsluiting van ieder ander worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

 

Bijzondere bepalingen DNALWD2018

 

Artikel 1. Account

1.1 Om gebruik te kunnen maken van de dienst(en) van DNALWD2018, dien je als gebruiker een eigen account aan te maken op de wijze zoals beschreven op de DNALWD2018 website.

1.2 Als gebruiker ben je, indien een natuurlijke persoon, 16 jaar of ouder.

1.3 Als gebruiker van de website sta je er jegens DNALWD2018 voor in dat de informatie die jij aan DNALWD2018 verstrekt, compleet, naar waarheid en juist is, waaronder de persoonsgegevens zoals de naam en het e-mailadres.

1.4 Als gebruiker ben je er zelf verantwoordelijk voor het wachtwoord van het eigen account geheim te houden voor anderen.

1.5 Als gebruiker ben je zelf aansprakelijk voor alles wat gebeurt doordat anderen het account van jou als gebruiker gebruiken, met of zonder toestemming of wetenschap van jou als gebruiker in de periode voorafgaand aan het moment dat jij als gebruiker DNALWD2018 op de hoogte stelt van enig ongeoorloofd gebruik.

 

Artikel 2. Toegang en content

2.1 Als gebruiker behoud je in beginsel de auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten die aan jou als gebruiker toebehoren met betrekking tot de bestanden die door de deelnemer via DNALWD2018 ter beschikking worden gesteld.

2.2 Als gebruiker erken je en stem je ermee in dat door het beschikbaar stellen van bestanden, gegevens en/of materialen aan DNALWD2018 (waarmee in deze bepalingen onder meer wordt bedoeld: het uploaden daarvan), je als gebruiker automatisch aan DNALWD2018:

  1. een kosteloze, onbezwaarde, wereldwijde, niet-exclusieve licentie verleent om (i) de bestanden, gegevens en/of materialen te gebruiken, te verveelvoudigen, te verspreiden en na toestemming openbaar te maken in verband met de dienst van DNALWD2018 en (ii) de bestanden, de gegevens en/of materialen te gebruiken en te verveelvoudigen (en aan derden toe te staan om te gebruiken te verveelvoudigen) in welke media dan ook voor marketing en/of promotiedoeleinden in verband met de dienstverlening van DNALWD2018;
  2. het recht om enige door jou als gebruiker ter beschikking gestelde bestanden, gegevens en/of materialen te verwijderen van de servers van DNALWD2018 en van de dienst van DNALWD2018, bedoeld of onbedoeld, en voor welke reden dan ook en ook zonder reden, zonder dat DNALWD2018 op welke wijze dan ook aansprakelijk jegens jou als gebruiker of jegens een derde.

2.3 De activiteiten die je als gebruiker verricht in het kader van DNALWD2018 mogen niet (i) op onwaarheden zijn gebaseerd of misleidend zijn, (ii) inbreuk maken op rechten van derden, waaronder auteursrechten, naburige rechten, merkenrechten of enige andere intellectuele eigendomsrechten of rechten met betrekking tot de bescherming van privacy, (iii) in strijd zijn met enige wet, regeling, verordering of andere toepasselijke regelgeving, (iv) virussen bevatten, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur die een geautomatiseerd werk of gegevens kan beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk maken, wissen of zich toe-eigenen.

2.4 Als gebruiker sta je er jegens DNALWD2018 voor in dat jij bevoegd bent om gebruik te maken van de (diensten van) DNALWD2018 en te handelen in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden. Daarnaast sta je er als gebruiker voor in dat jij te allen tijde de verplichtingen uit hoofde van de Algemene Voorwaarden zal nakomen en dat jij je als gebruiker zal houden aan alle wetten en regelgeving die van toepassing zijn op het gebruik van DNALWD2018.

2.5 Hierna volgt een (niet-uitputtende) opsomming van content die je als gebruiker in ieder geval niet ter beschikking mag stellen op DNALWD2018 (waarbij een en ander ter uitsluitende beoordeling is van DNALWD2018): – content die discriminerend is wat betreft uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst, of anderszins kwetsend genoemd mag worden; – content die oproept tot geweld tegen en/of lastigvallen van een ander of anderen en/of die leidt tot of het gevolg is van uitbuiting of misbruik maken van anderen; – content die in strijd is met de goede zeden of goede smaak, gewelddadig is of een link bevat naar pornografisch materiaal of pornografische website; – content waarbij persoonlijke gegevens ter beschikking worden gesteld; – content waarmee het plegen van illegale activiteiten worden bevorderd of gepleegd; – content waarbij kettingsbrieven, junk-mail of spamming betrokken is; – content waarbij wachtwoorden of andere tot personen herleidbare informatie wordt opgevraagd voor commerciële of illegale activiteiten; – content waarbij commerciële activiteiten zijn gemoeid zonder voorafgaande schriftelijke toestemming DNALWD2018, zoals advertenties, loterijen, wedstrijden of pyramidespelen; – content waarbij een foto of beeltenis is opgenomen van een andere persoon zonder diens toestemming.